Produktów: 0 szt. Wartość:
Nie masz konta Zarejestruj się

Regulamin

  

 

Sklep internetowy aldar-czesci.pl, działający pod adresem aldar-czesci.pl, prowadzony jest przez: F.H.U. ALDAR Artur Krzosa z siedzibą w Pszczynie przy ul. Kochanowskiego 8 wpisaną do rejestru działalności gospodarczej, nr NIP: 6261295339, REGON: 241137761 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 

 1. Sklep internetowy aldar-czesci.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony aldar-czesci.pl, telefonicznie pod numerem 32 210 11 08 lub za pomocą adresu e-mail aldar@aldar-czesci.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu. 

 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia: 
  Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po przyjęciu go przez Sklep, a sklep dokonuje przyjęcia zamówienia poprzez wysłanie do klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT lub paragon wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.

 7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt pod adresem aldar@aldar-czesci.pl lub telefnicznie pod numerami umieszczonymi na stronach WWW Sklepu. 

 


2. Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem - Koszty dostawy. 

 


3. Czas realizacji zamówienia

 

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 

 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 

 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. 

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 

 


4. Formy płatności 

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier, 
  b. przelewem bankowym na konto sklepu, 
  c. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny. 

 


5. Reklamacje 

 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i posiadają gwarancję jakości producenta. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towary bez wad

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu aldar-czesci.pl. 

 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: 
  a. wad fabrycznych,
  b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu 
  c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu 

  Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu aldar-czesci.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

  W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma F.H.U. ALDAR. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres aldar@aldar-czesci.pl lub drogą pocztową na adres firmy.

  Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.

  W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.

 4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt aldar-czesci.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

 5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Sklepem.

 

 • Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

  1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

 • a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;

 • b) żądać wymiany Towaru na nowy;

 • c) żądać obniżenia ceny;

 • d) odstąpić od Umowy;

 • 2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

 • 3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

 • 4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.

 • 5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.

 • 6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 • 7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sklep reklamacji złożonej przez Klienta, Sklep wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Klienta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.”

 

 • 7. Informacje dodatkowe

 • 1. Sklep informuje, iż Klientom będącym konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

 • 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej:

 • https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 • 3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 • 4. Klientom będącym konsumentami przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:

 • a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

 • b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

 • c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 • 5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Klientom będącym konsumentami przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.


 

8. Zwroty i wymiany

 

  

 1. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

 


9
. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych F.H.U. ALDAR Artur Krzosaz siedzibą w Pszczynie przy ul. Kochanowskiego 8 wpisaną do rejestru działalności gospodarczej, nr NIP: 6261295339, REGON: 241137761, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez iParts Sp. z o.o. i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od F.H.U. ALDAR informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie iParts.pl adres poczty elektronicznej.

 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest F.H.U. ALDAR oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

 

 

  

10. Postanowienia końcowe

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014.

 3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie aldar-czesci.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.